SkatteFUNN, en tilskuddsordning for bedrifter

SkatteFUNN er nok så ubyråkratisk og har en enkel søknadsprosess. Det er en unik mulighet for bedriftene å få dekket 20% av utviklingskostnadene i selskapet. Totalt var det 120 SkatteFUNN-prosjekter i Oppland i 2015. Dette ga bedriftene 69 millioner i skattefradrag.

Utvikling krever innsats og ressurser

Alle vet at bedrifter som ikke utvikler seg, før eller senere blir forbikjørt. Kanskje blir de slått av konkurrentene, eller opplever at behovet i markedet har endret seg raskere enn bedriften har klart å tilpasse seg. Eller at lønnsomheten påvirkes negativt av endrede kostnader. Utviklingsarbeid er viktig i enhver bedrift, enten det handler om å utvikle nye eller forbedrede produkter, forbedre de tjenester bedriften leverer eller effektivisere en produksjonsprosess.

Det å utvikle ny kunnskap, nye ferdigheter, nye tjenester eller nye produkter går ikke av seg selv, men krever forsknings- og utviklingsarbeid. Noen bedrifter har egne utviklingsstrategier og utfører dette planlagt og systematisk. Andre bedrifter er mindre systematiske, og er kanskje ikke bevisste på at det arbeidet de gjør beskrives av andre som utviklingsarbeid.

Noen ganger er det rett og slett et tett kundesamarbeid som gjør at egne ressurser og kanskje også innleide ressurser settes i sving for å lage bedre løsninger for markedet. Det finnes mange eksempler på ulike typer innsikt og produkttilpasninger som har kommet gradvis over tid, og det er ikke før i etterkant at bedriften ser strukturen i deres utviklingsprosess. Men dette koster både tid og penger.

SkatteFUNN – en gylden mulighet

Gjennom SkatteFUNN-ordningen har norske små og mellomstore bedrifter mulighet til få dekket 20 prosent av prosjektkostnadene knyttet til sitt utviklingsarbeid. Tilskuddet gis som en reduksjon i betalbar skatt. Har selskapet ingen betalbar skatt, blir beløpet utbetalt direkte.

SkatteFUNN skiller seg vesentlig fra andre tilskuddsordninger for næringslivet

  • SkatteFUNN er en rettighet. Bedriftenes mulighet til å få skattefradrag er ikke en konkurranse med andre bedrifter og   prosjekter om midler som er i potten.
  • SkatteFUNN er næringsnøytral. Ordningen gjelder for alle næringer. Det handler ikke om treffe årets trendy satsingsområde!
  • SkatteFUNN-prosjekter blir godkjent for hele kalenderår. Det betyr at selv om en bedrift først søker om godkjennelse av et SkatteFUNN prosjekt nærmere garantifristen 1. september, vil likevel alle  aktiviteter og kostnader relatert til dette prosjektet fra og meg 1. januar i samme kalenderåret regnes med. Dette gir en mulighet for å kunne beskrive prosjektplanen enda bedre i søknaden, ettersom deler av arbeidet allerede er gjort.  
  • SkatteFUNN kan kombineres med andre støtteordninger, for eksempel støtte fra Forskningsrådet eller Innovasjon NorgeSkatteFUNN utbetales kun etterskuddsvis. Det er Norges Forskningsråd som behandler søknadene, men den finansielle rapporteringen skjer på Skattemeldingen Denne rapporteringen skal attesteres av revisor.

 

En enkel og ubyråkratisk søknadsprosess

SkatteFUNN har en enkel søknadsprosess.  Ordningen tar hensyn til at det som oftest er forskjell mellom plan og realitet. I søknaden blir bedriftene bedt om å beskrive mål og delmål, utviklingsutfordringer, hvilken ny kunnskap prosjektet skal bidra til og selvsagt hva som er nytteverdien for selskapet.

Dette kan for eksempel være det å forbedre kapasiteten, kvaliteten eller lønnsomheten.

Gjennom årene har rådgivere i Skåppå bistått nærmere 40 bedrifter med å søke SkatteFUNN og kun fått avslag en gang. Det som er flott med SkatteFUNN er at ordningen har en ankemulighet, som gjorde at to avslåtte søknader likevel fikk godkjent skattefunnsøknaden etter at selskapene hadde anket. Som oftest tar det mellom 10 og 20 timer å skrive en søknad.

Fra EY sin side er erfaringen at bedrifter som er vant til å jobbe i prosjekt og som har gode interne prosesser på timeregistrering og prosjektregnskap ikke  bruker veldig mye tid på rapportering.

Totalt var det 120 SkatteFUNN-prosjekter i Oppland i 2015, med Raufoss-miljøet som tyngdepunkt. Dette ga bedriftene 69 millioner i skattefradrag.

Kurs i SkatteFUNN på Otta og på Lillehammer

Vi tror det er flere bedrifter i Lillehammerregionen og Gudbrandsdalen som har utviklingsprosjekter som ville blitt godkjent som SkatteFUNN-prosjekt om de hadde søkt. Årsaken tror vi er at ordningen kanskje ikke er godt nok kjent og at mange kanskje også tror at søknad og krav til prosjektregnskap er komplisert og krevende.

Vi arrangerer derfor SkatteFUNN-kurs 27. april på Otta og 28. april på Lillehammer hvor vi gjennomgår SkatteFUNN-ordningen, hva en søknad bør inneholde og krav til prosjektregnskapet.

Martin Stok, Skåppå Kunnskapspark

Lars Sletmoen,  EY

Ring oss gjerne, eller fyll ut skjemaet her så kontakter vi deg

  • Hvordan skal vi ta kontakt?
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Blogg

Oppdatert kunnskap og inspirasjon er suksessfaktoren i de fleste vellykkede virksomheter. I bloggen deles historier og erfaringer fra våre kunder og fra oss.

God fornøyelse!

Bedrift + FoU = økt vekst

Les blogginnlegget

Lederskap når det blåser motvind

Les blogginnlegget

Booking på nett gir økt salg for aktivitetsbedrifter

Les blogginnlegget

Gjesteblogg: Historisk satsing på grønn næringsutvikling!

Les blogginnlegget

Fremtiden er digital for anleggsbransjen

Les blogginnlegget

Veien fra idé til marked – Gjesteblogg fra Innovasjon Norge

Les blogginnlegget